Непоколебим

Почитани са тези, които се просветляват, издигайки се над света

Искрено вярват в постигането на Съвършенство тези,
които съвестно се култивират

Насред великото премеждие човек трябва да е непоколебим

Желанието за напредък от все сърце не може да бъде променено